Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer en e-mail
 • Bij kinderen ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Huisarts
 • School van de minderjarige cliënt
 • Gezondheid Zaken m.b.t. de seksualiteit
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door Jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin


Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling (het consult)
 • een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld homeopathisch consult.
 • de kosten van het consult

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Bij het beëindigen van mijn praktijk zullen alle gegevens worden vernietigd tenzij U anders aangeeft.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

BENOEMEN PERSOONSGEGEVENS
Bij minderjarige cliënten: Indien dit in belang is van de behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast: Betreffende gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, ik ben gebonden door het beroepsgeheim op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Ik ben geregistreerd bij RBCZ. Indien dit in belang is van de behandeling leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

Ik leg het Burger Service Nummer niet vast.

Niet tevreden over de behandeling?

Ik doe er als therapeut alles aan om U op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat U ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit dan eerst met mij, blijft de onvrede bestaan dan kunt U dit verder bespreekbaar maken via de NVKH.

Meer infomatie zie onderstaande websites: